Акционерлік қоғам конкурстық негізде жұмысқа қабылдайды

1. Ішкі аудит қызметінің қызметкері (аудитор), білімі жоғары, бухгалтерлік есеп бойынша кемінде 3 жыл тәжірибесі немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі (орта арнаулы, орта кәсіптік) білімі бар тиісті мамандық (біліктілік), кадрларды даярлаудың және қосымша арнайы оқытудың тиісті саласы бойынша және қосымша арнайы даярлық, бухгалтерлік жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес, сондай-ақ төмендегідей сәйкес болуы:

      - ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметіне, басқарудың нарықтық әдістеріне, экономиканың даму заңдылықтары мен ерекшеліктеріне қатысты заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілер, әдістемелік және нормативтік техникалық материалдарды білуі;

     - қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттары, салық есептілігі мен бухгалтерлік есептің қолданбалы бағдарламалары, қаржы, салық және экономикалық заңнама, бухгалтерлік есеп пен есеп беру тәртібі; ұйымның шаруашылық-қаржылық қызметін талдау әдістері, тексерулер мен құжаттамалық тексерулерді жүргізу тәртібі;

        - ақша айналымы, несие, баға белгілеу тәртібі, заңды және жеке тұлғаларға салық салу мәселелері;

        - бизнесті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі, іскерлік қарым-қатынас этикасы, қаржылық операцияларды өңдеу және құжат айналымын ұйымдастыру тәртібі, бухгалтерлік есеп пен есеп берудің қолданыстағы нысандары, экономика негіздері, өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру;

                  

   (Тұрақты бос жұмыс орны, жалақысы  752 500,00 теңгеге дейін)

      

2.  Сатып алуды бақылау қызметінің қызметкері,   жоғары заңгерлік немесе экономикалық білімі және кемінде 5 жыл кәсіптік жұмыс өтілі, оның ішінде сатып алу саласында және ұйым бейініне сәйкес заңнамалық және экономикалық қызмет түріндегі басшы лауазымдарда кемінде 3 жыл жұмыс өтілі болған жағдайда; ұйым қызметінің ерекшеліктерін білу, мінсіз іскерлік беделі мен ұйымдастырушылық және аналитикалық қабілеттері мен дағдыларының болуы,

             сондай-ақ сәйкес білімінің бар болуы:

           - ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметіне, экономиканың даму заңдылықтары мен ерекшеліктеріне қатысты заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілер, әдістемелік және нормативтік-техникалық материалдарды білуі,

        - бизнесті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі, іскерлік қарым-қатынас этикасы, қаржылық операцияларды өңдеу тәртібі және жұмыс процесін ұйымдастыру, бухгалтерлік есеп пен есеп берудің ағымдағы нысандары, экономика негіздері, өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру.

 

                 (Тұрақты бос жұмыс орны, жалақысы  752 500,00 теңгеге дейін)

 

 

 3.  Заң қызметінің кепілдік  бойынша маманы, заңгерлік және    экономикалық білімі,қаржы- экономикалық қызмет саласында кемінде 2 жыл жұмыс өтілі бар;

сондай-ақ төмендегідей сәйкес болуы:   

 - ұсынылған құжаттардың дұрыстығы мен сенімділігін талдау үшін клиентпен байланыс орнату,

- клиенттің құжаттарын қабылдаудың белгіленген тәртібін сақтау,

 - клиентке ипотекалық несиені алу тәртібі туралы кеңес беру, құжат айналымын ұйымдастыру, іскерлік қарым-қатынас этикасы,

  -  кепіл шартын жасасу үшін құжаттар пакетін жасау

-  шарттың тақырыбы мен талаптарын келісу

-  кепілзаттың жағдайын тексеру

  (Тұрақты бос жұмыс орны, жалақысы 507 500,00 теңгеге дейін)

4. Стратегия және тәуекелдерді басқару департаментінің директоры, жоғары білімі, (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) кемінде 5 жыл кәсіптік жұмыс өтілі бар қаржы-экономикалық білімі, оның ішінде ұйымның бейініне сәйкес заң шығару және экономикалық қызмет түріндегі басшы лауазымдар саласында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар,

сондай-ақ төмендегідей сәйкес болуы:

 - заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілер, әдістемелік және өндірістік- шаруашылық саласына қатысты нормативтік-техникалық материалдар ұйымдастыру, даму заңдылықтары мен экономика ерекшеліктері,        

 - қоғамның кәсіпорындар тобының тәуекелдеріне елеулі әсер ететін сыртқы және ішкі факторлардың мониторингі;

 - әкімшілік негіздері, іскерлік қарым-қатынас этикасы, экономика негіздері, өндірісті ұйымдастыру, еңбек және басқару, еңбек заңнамасын білуі,

 - тәуекелдерді басқару және бақылау рәсімдері бойынша іс-шаралар жоспарларының орындалуы туралы есептерді сараптау;

  - жеткізушіні таңдау кезінде бақылау, стратегияның, жобалардың тәуекелдерін сараптау,

                    (Тұрақты бос жұмыс орны, жалақысы  752 500,00 теңгеге дейін)

 

5.  Стратегия және тәуекелдерді басқару департаментінің тәуекелдер бойынша  бас маманы, жоғары қаржылық- экономикалық білімі және қаржы- экономикалық қызмет саласында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар ;

   сондай-ақ төмендегідей сәйкес болуы:

      -   тәуекелдерді басқару және оның қызметін қамтамасыз ету жүйелері,

      -   басқару негіздері ,

      -   бақылау және аудит, тәуекелдерді басқару процесін стратегиялық реттеу,

      -   іскерлік қарым-қатынас этикасы, экономика негіздері,

      -   еңбек заңнамасы саласын білуі.

      - ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін экономикалық талдау әдістері, оның

        шеңберіндегі экономикалық резервтерді анықтау.

(Тұрақты бос жұмыс орны, жалақысы 507 500,00 теңгеге дейін)

6. Инвесторлар мен кәсіпкерлерді қолдау қызметінің  бас маманы, (Несие   менеджері) – 2 бірлік , жоғары қаржылық- экономикалық білімі және қаржы-экономикалық қызмет саласында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар.

сондай-ақ төмендегідей сәйкес болуы:

   -     клиенттерді барлық қолданыстағы несиелеу бағдарламалары туралы ақпаратпен қамтамасыз ету және қарыз алушы үшін ең қолайлы нұсқаны таңдау,

     -    несие соммасын және ай сайынғы төлемдер сомасын есептеу ,

     -    несиелік өтінімдерді қабылдау және құжаттарды тексеру ,

     -    несие бойынша шарттарды орындау,

    

               (Тұрақты бос жұмыс орны,1- бірлік  жалақысы 507 500,00 теңгеге дейін)

               (Уақытша бос  жұмыс орны, 1- бірлік жалақысы 507 500,00 теңгеге дейін )

7.  Инвесторалар мен кәсіпкерлерді қолдау  қызметінің  бас маманы,      

(Кредиттік  әкімгер ),  жоғары қаржылық- экономикалық білімі және қаржы- экономикалық қызмет саласында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар

 сондай-ақ төмендегідей сәйкес болуы:

       -  клиенттің банктегі  дерекқорларын  тексеру,

       -  ҚР қолданыстағы заңнамасын, оның ішінде қаржы, банк және несие қызметін   

           реттейтін заңнамасын қолдану,

      -   іскерлік  хат алмасулар,

      -   несие беру, несие бойынша шарттарды орындау ,

      -   қажетті есептерді дайындау, жүргізу,

      -   несиелік файлдарды  қалыптастыру және сақтау.

 

     

    (Тұрақты бос жұмыс орны, жалақысы 507 500,00 теңгеге дейін)

Шілде 9, 2023