Конкурстық негізде жұмысқа қабылдаймыз

Акционерлік қоғам конкурстыққ негізде жұмысқа қабылдайды:

 

  1. Кадрларды даярлаудың және қосымша арнайы оқытудың тиісті саласында жоғары білімі, бухгалтерлік есеп бойынша кемінде 3 жыл немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі (орта мамандандырылған, орта кәсіптік) білімі бар ішкі аудит қызметінің қызметкері (аудитор) ) тиiстi мамандық (бiлiктiлiк) бойынша бiлiм және қосымша арнайы дайындық, бухгалтерлiк жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес;

сондай-ақ салалардағы білім:

 

- ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметіне, басқарудың нарықтық әдістеріне, экономиканың даму заңдылықтары мен ерекшеліктеріне қатысты заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілер, әдістемелік және нормативтік-техникалық материалдар;

 

- қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттары, салық есептілігі мен бухгалтерлік есептің қолданбалы бағдарламалары, қаржылық, салық және экономикалық заңнама, бухгалтерлік есеп пен есеп беру тәртібі; ұйымның шаруашылық-қаржылық қызметін талдау әдістерін, тексерулер мен құжаттамалық тексерулерді жүргізу тәртібін;

 

- ақша айналымы, несие, баға белгілеу тәртібі, заңды және жеке тұлғаларға салық салу мәселелері;

 

- бизнесті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі, іскерлік қарым-қатынас этикасы, қаржылық операцияларды өңдеу және құжат айналымын ұйымдастыру тәртібі, бухгалтерлік есеп пен есеп берудің қолданыстағы нысандары, экономика негіздері, өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру;

 

  1. Жоғары заңгерлік немесе экономикалық білімі және кәсіптік өтілі кемінде 5 жыл, оның ішінде сатып алу саласында және заң шығарушылық және экономикалық қызмет бейініне сәйкес келетін басшы лауазымдарда жұмыс өтілі бар сатып алуды бақылау қызметінің қызметкері. Ұйымда кемінде 3  жыл жұмыс істеген, ұйымның ерекшеліктерін білу, мінсіз іскерлік беделі мен ұйымдастырушылық және аналитикалық қабілеттері мен дағдыларының болуы,

сондай-ақ салалардағы білім:

- ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметіне, экономиканың даму заңдылықтары мен ерекшеліктеріне қатысты заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілер, әдістемелік және нормативтік-техникалық материалдар;

- заңмен берілген құқықтар шегінде ұйымның қаржы-шаруашылық қызметі саласында қосымша білім алу;

- бизнесті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі, іскерлік қарым-қатынас этикасы, қаржылық операцияларды өңдеу тәртібі және жұмыс процесін ұйымдастыру, бухгалтерлік есеп пен есеп берудің ағымдағы нысандары, экономика негіздері, өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру; әсіресе кәсіпкерлік қызметтің ауқымы.

3. Кадрларды даярлаудың тиiстi саласында жоғары бiлiмi және ұйым бейiнiне сәйкес заң шығару қызметi түрiнде басшы лауазымдарда кемiнде 5 жыл жұмыс өтiлi, қаржы-шаруашылық қызметiндегi өтiлi бар басқарушы директор.

- заңмен берілген құқықтар шегінде ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметіне қатысты;

- ұйым қызметінде және оның шаруашылық-экономикалық қатынастарын жүзеге асыруда заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету, нарық жағдайында қаржылық басқару мен жұмыс істеудің құқықтық құралдарын пайдалану, келісім-шарттық және қаржылық тәртіпті нығайту, әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу, бизнес (кәсіпкерлік қызмет) ауқымын сақтау және кеңейту мақсатында ұйымның инвестициялық тартымдылығы;

- сотта, арбитражда, мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда ұйымның мүліктік және өзге де мүдделерін қорғау және білдіру.

4. Кадрларды даярлаудың тиісті саласында жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша жұмыс өтілі, оның ішінде басшы лауазымдарда 5 жылдан кем емес Активтерді және инвестицияларды басқару департаментінің директорларына;

сондай-ақ салалардағы білім:

- ұйымның өндірістік-шаруашылық және қаржылық қызметін реттейтін заңнамалық, нормативтік құқықтық актілер және ұйымның қызметі үшін өзекті болып табылатын серіктес елдердің заңнамасының негіздері және экономикалық қызметтің тиісті түрінің негізгі бағыттарын айқындайтын әдістемелік материалдар , ұқсас ұйымдардың озық тәжірибесі, олардың отандық және шетелдік жетістіктері ;

- азаматтық, қаржылық, әкімшілік құқық, салық заңнамасы, салалық және аймақтық келісімдерді жасау және ресімдеу тәртібі, құқықтық құжаттаманы жүйелеу, есепке алу және жүргізу тәртібі;

- даму стратегиясы мен келешегі, экономикалық стандарттар мен көрсеткіштер жүйесі, ұйым мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарының көрсеткіштерін экономикалық талдау әдістері;

- жұмыстарды орындауға шарттар жасасу тәртібін, экономиканы, тұтынушылардың сұранысын, өткізу нарықтарының жай-күйі мен даму болашағын, жұмысшыларға еңбекақы төлеудің қолданыстағы жүйелерін, шарттарды есептеу тәртібін;

- еңбекті ұйымдастыру, өндіріс және басқару негіздері, еңбек заңнамасы, ішкі еңбек тәртібі, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі талаптары.

5. Кадрларды даярлаудың тиісті саласында жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар Активтерді және инвестицияларды басқару департаментінің бас маманы.

сондай-ақ салалардағы білім:

- ұйымның қызметі үшін маңызды болып табылатын ұйымның өндірістік-шаруашылық және қаржылық қызметін реттейтін заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілер, экономикалық қызметтің тиісті түрінің негізгі бағыттарын айқындайтын әдістемелік, нормативтік-техникалық материалдар, ұйымның озық тәжірибесі. ұқсас ұйымдар;

- ұйымның және олардың бөлімшелерінің даму келешегі, мамандануы және қызметі, бөлімшелер арасындағы өзара іс-қимыл сипаты және ресми ақпаратты беру тәртібі;

азаматтық, қаржылық, әкімшілік құқық, салық заңнамасы, салалық және аймақтық келісімдерді жасау және ресімдеу тәртібі, құқықтық құжаттаманы жүйелеу, есепке алу және жүргізу тәртібі;

- даму стратегиясы мен келешегі, экономикалық стандарттар мен көрсеткіштер жүйесі, ұйым мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарының көрсеткіштерін экономикалық талдау әдістері;

- жұмыстарды орындауға шарттар жасасу тәртібін, экономиканы, тұтынушылардың сұранысын, өткізу нарықтарының жай-күйі мен даму болашағын, жұмысшыларға еңбекақы төлеудің қолданыстағы жүйелерін, шарттарды есептеу тәртібін;

- экономика негіздері, өндірісті ұйымдастыру, еңбек және басқару, еңбек заңнамасы, еңбек тәртібі, қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі талаптары.

6. Тиісті кадрлар даярлау саласындағы жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі немесе талаптар ұсынбай тиісті мамандық (біліктілік) бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі (орта арнаулы, орта кәсіптік) білімі бар заң қызметінің заңгері жұмыс тәжірибесі үшін,

сондай-ақ салалардағы білім:

- кәсiпорынның өндiрiстiк-шаруашылық қызметiн, кәсiпорынның құрылымының бейiнiн, мамандануын және ерекшелiктерiн реттейтiн заңнамалық, басқа да нормативтiк құқықтық актiлер мен әдiстемелiк материалдар;

- азаматтық, кәсіпкерлік, коммерциялық, әкімшілік, қаржылық, салықтық және заңнаманың басқа салалары, төрелік іс жүргізу, азаматтық іс жүргізу құқығы, қылмыстық іс жүргізу құқығының негіздері;

- құқықтық құжаттардың іс жүргізу стандарттары, мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, сот органдарының құрылымы;

заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құқықтық құжаттаманы жүйелеу, есепке алу және жүргізу тәртібі;

- әкімшілік негіздері, іскерлік қарым-қатынас этикасы, экономика негіздері, өндірісті ұйымдастыру, еңбек және басқару, еңбек заңнамасы.

7. Кадрларды даярлаудың тиісті саласында жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және кемінде 1 жыл жұмыс өтілі бар жобаларды басқару бөлімінің жетекші маманы, тиісті курстарды бітіргені туралы сертификаты немесе кәсіби сертификаты болғаны жөн;

сондай-ақ салалардағы білім:

- ұйымдардың кәсіпкерлік және коммерциялық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер, жобаларды басқару құралдары мен әдістері, шығындарды, тәуекелдер мен ресурстарды бағалау әдістері мен критерийлері, жобалық құжаттарды әзірлеу тәртібі, іскерлік қарым-қатынас этикасы, келіссөздер жүргізу, жеткізушілермен жұмыс көлемін үйлестіру тәртібі, маркетинг негіздері, менеджмент теориясы, бизнес-жоспарларды әзірлеу тәртібі және келісімдердің, келісімдердің, келісім-шарттардың коммерциялық талаптары, мониторингті ұйымдастыру және жобаны іске асыру бойынша есептерді қалыптастыру кезеңдері , жобалық басқаруда ақпараттық жүйелерді қолдану әдістері, экономика негіздері, өндірісті ұйымдастыру , еңбек және басқару.

 

8. Кадрларды даярлаудың тиісті саласында жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және кемінде 1 жыл жұмыс өтілі бар Активтерді және инвестицияларды басқару департаментінің жетекші маманы, тиісті курстарды немесе кәсіптік оқуды бітіргені туралы сертификаты болғаны жөн. сертификаттау,

сондай-ақ салалардағы білім:

- ұйымдардың кәсіпкерлік және коммерциялық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер, жобаларды басқару құралдары мен әдістері, шығындарды, тәуекелдерді және ресурстарды бағалау әдістері мен критерийлері, жобалық құжаттарды әзірлеу тәртібі, іскерлік қарым-қатынас этикасы, келіссөздер жүргізу, келісу тәртібі. жеткізушілермен жұмыс көлемі, маркетинг негіздері, менеджмент теориясы, бизнес-жоспарларды әзірлеу тәртібі және келісімдердің, келісім-шарттардың, келісім-шарттардың коммерциялық талаптары, мониторингті ұйымдастыру және жобаны іске асыру бойынша есептерді қалыптастыру кезеңдері, жобаны басқаруда ақпараттық жүйелерді пайдалану әдістері, негіздері экономиканың, өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру.

 

Түйіндемені info@caspiy.kz электронды поштасына немесе мына мекен-жайға қолма-қол жіберіңіз.

Ақтау қаласы, 4А шағын ауданы, No19 ғимарат.

 

Қар. 7, 2022